2021 is het jaar waarin het Masereelfonds zich inzet voor een klimaatrechtvaardige wereld. Aktief biedt haar lezers tal van bijdragen aan over de morele, economische, ideologische en activistische aspecten wat betreft de link tussen de sociale problematiek en de klimaatopwarming. Samen met onze leden, afdelingen, vele vrijwilligers en partners willen we een breed publiek mobiliseren voor een klimaatvriendelijke en eerlijke samenleving. Hou onze activiteitenkalender in de gaten!

Ligt een economisch model dat zuiver gedreven wordt door winst niet per definitie op ramkoers met het eco-systeem ?

De neoliberale transformatie van de wereld heeft een aantal zorgwekkende maatschappelijke tendensen gecreëerd of verscherpt. Eén van die tendensen is de moordende concurrentiestrijd waarin landen zijn verwikkeld op verschillende vlakken. Overheden moeten zorgen voor een zogenaamd gunstig investeringsklimaat. De angst om investeerders af te schrikken zorgt ervoor dat doortastende maatregelen uitblijven. Oplossingen voor ecologische problemen worden overgelaten aan de wijsheid van de markt. De voorgestelde transitiestrategie is niet sociaal neutraal: de kosten ervan worden disproportioneel gedragen door een deel van de bevolking. 

Het Masereelfonds , een sociaal-culturele vereniging die gelijkheid en rechtvaardigheid als fundamentele basiswaarden naar voren schuift, wil het debat voeren over klimaatrechtvaardigheid. 
Binnen het thema klimaatrechtvaardigheid verdiepen we ons in de rol van het kapitalisme en de impact van de niet-sociaal neutrale marktwerking. Uitdiepen van het begrip “ecosocialisme” (Ludo De Witte) maakt daar een integraal onderdeel van uit.

Ludo De Witte in Apache: “Het neoliberale eenheidsdenken is zo diep ingesleten dat werkelijk alle gevestigde partijen en middenveldorganisaties het delen. Ecokapitalisme is een boven elke discussie verheven dogma”

De klimaatproblematiek vergt niet alleen een diepgaande analyse over hoe we in deze dramatische situatie zijn beland. We hebben ook nood aan een uitgedacht perspectief, waarbij een algemene en structurele wereldbeschouwing noodzakelijk is. Ludo De Witte geeft in Aktief (jrg. 1/2021) zes stellingen weer hoe we het idee van ecosocialisme als alternatief voor de huidige crisis kunnen uitbouwen in de realiteit.

De link tussen de klimaatcrisis en de concurrentiestrijd wordt onderzocht, met toenemend conflict en migratie als logisch gevolg. Het Masereelfonds reflecteert over de vraag hoe we op een rechtvaardige manier met deze migratie moeten omgaan. Voor ons is het duidelijk, dat onze huidige omgang, waarbij we diegenen die onder druk van onze op economische groei gebaseerde levenswijze alle kansen ontzeggen, niet houdbaar is. Eenzijdige aandacht voor de zogenaamde problematische aspecten van migratie zonder onze eigen verantwoordelijkheid in de oorzaken van migratie kritisch te bevragen is zeer problematisch.

De ongelijke verdeling van de lasten van de klimaatverandering, een zichtbare tendens op nationaal en globaal niveau, wordt ten slotte onder de loep genomen.

“Sterk gepolariseerde samenlevingen waarin een dominante groep alle economische baten naar zich toe kan trekken ten koste van een gemarginaliseerde en machteloze groep, zullen een grote ongelijkheid kennen in de verdeling van de ecologische kosten en baten”(Uit: Klimaat en sociale rechtvaardigheid , bijdragen van Maïka De Keyzer & Tim Soens)