MISSIE

Het Masereelfonds biedt zich aan als een enthousiasmerende en maatschappijkritische sociaal-culturele speler die een aanbod realiseert dat diverse doelgroepen, van lokaal tot landelijk, in hun autonome tijd, prikkelt tot reflecties en (re)acties op en in een samenleving. Onze vereniging doet dit met het oog op:

– het ontplooien van iedereen tot democratische burgers,

– het bijdragen tot sterke correcties van een zich verhardende vrijemarktsuprematie binnen het neoliberalisme,

– het aanbieden van alternatieven,

– het ontwikkelen en stimuleren van methodes die actieve democratie en actief pluralisme verhogen.

Daarbij vertrekt het Masereelfonds vanuit een geloof in de emanciperende en empowerende krachten van het sociaal-cultureel werk, waarin nadrukkelijk la joie om samen projecten te realiseren aanwezig is.

Daartoe werkt het Masereelfonds met een set aan strategische doelstellingen en de systematische operationalisering daarvan en zoekt naar bondgenootschappen in een breed maatschappelijk perspectief.

VISIE

We vertrekken voor onze visie vanuit enkele bedenkelijke, bedreigende ontwikkelingen die kunnen samengevat worden als:

– Oprukkend “marktisme” binnen het neoliberalisme, de stijgende hegemonie van het rauwere vrijemarktdenken en het wegdeemsteren van de sterk corrigerende maatregelen om solidariteit, gelijke kansen, actieve democratie enzovoort mogelijk te houden. Dit betekent onder andere de opmars van het individuele schuldmodel versus een kwijnende structurele verklaring van armoede, achterstelling, discriminatie;

– Infiltratie van een onverdraagzaam, gesloten identitair en nationalistisch discours dat een actief pluralisme (nieuwsgierigheid naar diversiteit binnen de grenzen van een open en pluralistische samenleving) onmogelijk maakt. Dit veroorzaakt onder andere een stijgende afwijzing van nieuwkomers, culturele diversiteit en het recht van diverse soorten gemeenschappen om zich binnen een Vlaamse, Belgische of Europese gemeenschap als groter geheel te ontwikkelen;

– Het systematisch ondergraven van een samenleving waarin georganiseerde burgers alle kansen krijgen om zich ook als politiek of beleidsactor te manifesteren. Dit gebeurt onder andere door de verschillen tussen private en social profit te ontkennen. Met andere woorden de verguizing van het “maatschappelijk middenveld” als krachtige actor en ondernemer;

Om deze bedreiging voor de democratische samenleving te counteren is er nood aan een enthousiasmerend, mobiliserend, en ook wel balorig sociaal-cultureel project. Een project dat een alternatief, offensief verhaal brengt.

Het Masereelfonds wil dergelijk project ontwikkelen en op basis van ons verbeeldingsvermogen op zoek gaan naar alternatieve samenlevingsmodellen. Een verbindend project waar lokale kernen zich krachtig en creatief manifesteren, mensen en groepen prikkelen en aanzetten tot maatschappelijk (cultureel, politiek, sociaal) engagement. Daaraan gekoppeld wordt een aanbod uitgewerkt dat de hierboven geschetste bedreigingen in kaart brengt en onder de aandacht brengt; een aanbod dat mensen enthousiasmeert voor en betrekt bij het uitwerken van alternatieven. Het Masereelfonds zal zowel naar thematiek, werkvorm en organisatie een aanbod ontwikkelen dat spoort met de hierboven geschetste visie. Bondgenootschappen zijn hierbij belangrijk om de slagkracht van zowel het Masereelfonds als het project waarvoor Masereelfonds staat zo sterk mogelijk te maken.