26 mei 2021 19:30

De Vlaamse bourgeoisie

Om iets van de huidige politieke situatie te begrijpen, moeten we trachten de veranderingen die zich binnen de elite en meer bepaald binnen de economische elite of de bourgeoisie voordoen, trachten te begrijpen.
Een essentiële factor in de Belgische context in de afgelopen decennia is de versterking en de toegenomen assertiviteit van een Vlaamse bourgeoisie.

In deze Webinar pogen we greep te krijgen op dit fenomeen: hoe moeten we de historische ontwikkeling, de sociale aard, en politieke oriëntatie van die bourgeoisie begrijpen?

De heersende klasse heerst, maar ze regeert niet, zo luidt een bekende marxistische stelling. Er is een band tussen de economische elite en de politieke regeerders, maar die band is ook gekenmerkt door spanningen en tegenstellingen. Dit soort spanningen speelt ook het Vlaams-nationalistische project van de N-VA parten. Greep krijgen op de ambities maar ook op de limieten van de Vlaamse bourgeoisie is essentieel om dit te begrijpen.

Spreker: Matthias Lievens.
Matthias is docent aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven) en lid van de onderzoeksgroep RIPPLE (Research in Political Philosophy and Ethics Leuven).

Organisatie: Marxistische Universiteit en Masereelfonds Antwerpen.