Het Burgerparlement

Meer burgerparticipatie en ambitieuze milieumaatregelen combineren? Het Burgerparlement heeft voor onze regering-De Croo een concreet voorstel klaar! 101 gelote burgers, representatief voor de diversiteit van de Belgische bevolking en gesteund door experten, denken na over hoe we de grootste uitdaging van onze tijd te lijf kunnen gaan.

Het Burgerparlement & Greenpeace, Youth for Climate, Kaya, Oxfam, Klimaatzaak, Grandparents pour le Climat, Boerenforum, Dégage, 11.11.11, Masereelfonds, Antwerpenize, Globelink vzw, Burgerlijst Antwerpen, Act4Change, AllForClimate, Oikos, Hart Boven Hard, State of the Arts, Antwerpen aan ‘t woord, Gents Milieufront, Agora, Extinction Rebellion, Furia, Rise for Climate Belgium, Pousses et vous, EcoRes, Groupe One, Grootouders voor het Klimaat, vzw Amazone, Transitieforum, Les p’tites mains, Vormingplus, Émergences, Moeders in de weer, Netwerk Bewust Verbruiken, Le Début des Haricots, REScoop Vlaanderen en Climate Express roepen de federale regering op er zich toe te verbinden om, voortbouwend op Art. 7bis van de Belgische Grondwet1, in de loop van deze legislatuur een Burgerparlement te initiëren rond de ecologische noodtoestand. Dit orgaan:

  • behandelt een vraag die zich niet beperkt tot de klimaatopwarming maar het bredere perspectief van de ecologische crisis centraal stelt en dus rekening houdt met de negen huidig geïdentificeerde planetaire grenzen2;
  • bestaat uit een door loting samengestelde groep burgers die, rekening houdend met een reeks demografische criteria, een voldoende representatieve dwarsdoorsnede vormt van de totale Belgische bevolking;
  • houdt, om de participatiedrempel te verlagen, rekening met inclusiviteitswaarborgen zoals dagvergoedingen, transportvergoedingen, accommodatie, kinderopvang en andere vormen van ondersteuning van zijn leden;
  • laat zich informeren door een groep experten en belanghebbenden die evenwichtig is samengesteld, rekening houdend met de wetenschappelijke consensus rond de ecologische crisis;
  • bewaakt zijn onafhankelijkheid ten opzichte van politieke, economische en sociale actoren (waaronder de federale regering alsook de organisaties en bewegingen die dit voorstel steunen) aan de hand van een evenwichtig samengesteld organigram met de nodige checks en balances, gecoördineerd door een professionele organisatie gespecialiseerd in deliberatieve processen;
  • ontwikkelt beleidsvoorstellen voor een coherent beleid in respons op de ecologische noodtoestand, zowel op het federale en gewestelijke niveau als op dat van de gemeenschappen;
  • heeft voldoende impact op het reële beleid van de federale staat, de gewesten en de gemeenschappen doordat elk van zijn beleidsvoorstellen door de bevoegde regering(en) wordt geïmplementeerd of aan het bevoegde parlement of de bevoegde parlementen ter stemming wordt voorgelegd (waarbij op afgewezen voorstellen telkens grondige en publiek toegankelijke motivaties volgen);
  • laat zich leiden door de volgende gidsprincipes: (1) proportionaliteit ten opzichte van de geadresseerde risico’s, (2) sociale rechtvaardigheid, (3) een bewustzijn van de globale impact van de Belgische productie en consumptie en (4) het voorzorgsbeginsel.

Het Burgerparlement werkte een gedetailleerd plan uit op basis van de bovenstaande grondbeginselen. Dit werd niet in zijn totaliteit ondertekend door de verschillende groepen en organisaties in de ondersteunende coalitie, maar helpt om zich concreet voor te stellen hoe een Burgerparlement rond de ecologische noodtoestand eruit zou kunnen zien. U kan het plan hieronder nalezen.

1 “Bij de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden streven de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten de doelstellingen na van een duurzame ontwikkeling in haar sociale, economische en milieu-gebonden aspecten, rekening houdend met de solidariteit tussen de generaties.”

2(1) de opwarming van de aarde, (2) het verlies van de biodiversiteit, (3) de stikstof- en fosforkringloop, (4) het gat in de ozonlaag, (5) oceaanverzuring, (6) waterschaarste, (7) landgebruik, (8) chemische verontreiniging, (9) aerosolen in de atmosfeer. (Will Steffen e.a.)Download het uitgewerkte voorstel

Info: https://www.hetburgerparlement.be/