5 jul 2019

Voorstelling van de nieuwe redactieraad

Elien Decock

Hallo daar! Ik heet Elien en ben 22 jaar oud. Ik ben afkomstig uit de Vlaamse Ardennen, meer specifiek Geraardsber­gen, waar ik opgroeide tussen de vel­den en bossen. Voor mijn studies klini­sche psychologie trok ik richting Gent en geleidelijk aan is die warme stad mijn thuis geworden. Op dit moment heb ik – hopelijk – mijn examens suc­cesvol afgelegd en kan ik aan mijn laat­ste jaar beginnen. Binnen deze oplei­ding ben ik vooral gegrepen door de psychoanalytische theorie, waarbin­nen ik ook mijn stage zou doen en waarover ik ook voor Aktief soms wat hoop te kunnen schrijven.
In Gent ben ik voornamelijk al boeken-kopend of koffie-slurpend te vinden – wijn-slurpend kan ook wel. Ook loop ik vaak te wandelen in de Bourgoyen of doorheen de verborgen straten van de stad. Verder vul ik mijn vrije tijd met lezen, tekenen, muziek ontdekken, wolken staren, analoge fotografie en nog zoveel meer. Soms schrijf ik ook wat, maar tot nu toe bleef dit beperkt tot het neerpennen van enkele gedach­ten voor mezelf of het schrijven van brieven aan enkele dierbare vrienden.
Voor Aktief zal ik meewerken aan de cultuursectie. Ik hoop er wat te kun­nen schrijven over de boeken die me aangrepen, over kunst die op mijn pad kwam, over de psychoanalyse, poëzie en andere zaken die me nauw aan het hart liggen.

Dries Goedertier


Ik ben 31 jaar, opgegroeid in Zwalm als jongste van vijf en sinds kort vader van een zoontje. Momenteel woon ik in Oudenaarde waar ik als jonge snaak mijn eerste politieke ervaringen opdeed. Ik herinner mij dat ik als leer­ling anti-oorlogsposters ophing in het katholieke college toen de VS in 2003 besliste om Irak binnen te vallen. Toe­passelijk maakte ik mijn eindwerk over de Pax Americana en de naoorlogse hegemonie van de VS in de mondiale politieke economie. Het smaakte naar meer. Ik ging geschiedenis studeren aan de UGent. Na een scriptie over de “Vlaamse economische beweging” heb ik vier jaar (2010-2014) als doctorandus onderzoek verricht naar de verhoudin­gen tussen natievorming en (kapitalis­tische) klassenvorming. Daaruit vloei­den ook een aantal wetenschappelijke publicaties.
In die periode combineerde ik mijn onderzoek met een politiek mandaat in de Zwalmse gemeenteraad (sp.a). Daarbovenop zette ik mijn eerste stap­pen als auteur en politiek commenta­tor. Ondertussen schreef ik een 50-tal bijdragen voor organisaties, bladen en websites als Denktank Minerva, Sam­pol, Arbeid & Milieu, Knack, MO, De Wereld Morgen en Apache.
Sinds 2015 werk ik als adviseur voor de studiedienst van de socialistische vakbond ACOD. In die hoedanigheid leg ik mij toe op de (intellectuele) ver­dediging van onze openbare diensten. Het zijn democratische hefbomen voor sociale emancipatie en een rechtvaar­dige transitie naar een koolstofneu­trale samenleving. Daarover schreef ik vorig jaar overigens een stuk voor Aktief (Voor een economie ten dienste van het algemeen belang). Als kersvers redactielid wil ik deze ideeën graag ver­der uitwerken in nieuwe publicaties. Het progressieve middenveld heeft tot taak om bakens uit te zetten voor een betere wereld. Aan die missie wil ik graag meewerken.

Brecht De Smet


Ik (°1981) ben afkomstig uit het Oost- Vlaamse ‘Meetjesland’, maar na mijn universitaire studies ben ik zoals zove­len blijven plakken in het prachtige Gent. Tijdens mijn middelbare school­studies op het O.L.V. College van Eeklo ben ik politiek bewust geworden, maar mijn activisme ontplooide zich pas echt tijdens mijn studentenjaren toen ik bij verschillende linkse organisaties actief werd. Ik nam deel aan diverse acties, gaande van, bijvoorbeeld, Bom­spotting tot het protest aan de Univer­siteit Gent om Roeland Raes – Vlaams Blok senator en notoir negationist – uit de Raad van Bestuur te weren.
Aan de UGent studeerde ik geschiede­nis en arabistiek en in 2012 behaalde ik mijn doctoraat in de politieke weten­schappen met een onderzoek naar politiek en sociaal activisme, revolu­tie en contrarevolutie in Egypte. Tus­sen 2008 en 2015 verbleef ik regelmatig in Egypte waar ik boeiende gesprekken en discussies voerde met politieke acti­visten en vakbondslieden. Mijn weten­schappelijke interesse en politieke passie gaat uit naar marxisme en het denken van Antonio Gramsci in het bijzonder, naar sociale bewegingen, klassenformatie, politieke economie, kapitalisme en ecologie. Naast een groot aantal artikels voor internatio­nale tijdschriften schreef ik ook twee Engelstalige boeken: A Dialectical Peda­gogy of Revolt. Gramsci, Vygotsky, and the Egyptian Revolution (Haymarket Press 2016) en Gramsci on Tahrir: Rev­olution and Counter-Revolution in Egypt (Pluto Press 2016). Momenteel werk ik als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Gent, waar ik de vak­ken Politiek van Ontwikkeling (Mas­ter Conflict & Development) en Politiek van het Hedendaagse Midden-Oosten (Bachelor Arabistiek & Islamkunde) doceer. Naast mijn engagement voor Aktief zit ik in de redactieraad van het internationale tijdschrift Interface: a journal of and about social movements.

Melissa Giardina


Melissa Giardina? Wie? Een Brusselse van amper 33 met Siciliaanse roots, en sinds vijf jaar – na een omweg via Kor­trijk – thuis in hartje Gent. Mijzelf hier aan jullie voorstellen doe ik graag met de gevleugelde woorden van mijn teer­beminde literaire grootmeesteres, Syl­via Plath. Zij is slechts één van de vele schrijvers wiens zinnen ik dagelijks verslind, opslorp, kauw, herkauw.
What is my life for and what am I going to do with it? I don’t know and I’m afraid. I can never read all the books I want; I can never be all the people I want and live all the lives I want. I can never train myself in all the skills I want. And why do I want? I want to live and feel all the shades, tones and variations of mental and physical experience possible in life. And I am horribly limited.
Literatuur waar ik me soms passioneel in verslik; literatuur: de voeding voor mijn ziel. Naast mijn – nu al overduide­lijk hartstochtelijke – liefde voor de let­teren, ben ik vooral belust op schoon­heid en verwondering. De verrukking van film, kunst, van vriendschap; de zachte schoonheid die kan zorgen voor wat mildheid in ons donker bestaan. Ik haal genot uit een foto van Nan Gol­din, een prachtige scène van Hal Hart­ley, een heerlijk gastronomisch maal bij Vrijmoed, of het nieuw gerecht dat je lief voor je uitprobeert. Ik verlang naar dat ene perfecte album van The National of PJ Harvey, naar de geur van de zee, naar eindeloze nachten vol onverwachte boeiende ontmoetin­gen. En net die mooie momenten, die onvergetelijke indrukken en ervarin­gen delen met de mensen rondom mij, dat is wat ik wil doen, dat is wie ik ben.
Ik, ik streef ook naar een solidaire en rechtvaardige samenleving, een res­pectvolle vernieuwende wereld, waarin iedereen gelijk is en dezelfde kansen krijgt. “De koppige wil om nooit op te geven”, de woorden van Peter Verhelst op een post-it in mijn brein.
Ik, ik blijf altijd in verwondering, en deel die vanaf nu ook graag met u.

Jason Karagiannidis


1994 was een goed jaar. Ik ben master in de Politicologie en werk momenteel een master in de Economie af aan de Universiteit Gent. Ik schrijf regelmatig over Griekenland en Cyprus en publi­ceerde eerder in MO*.
Als Belg van Griekse origine werk ik graag mee aan een broodnodige pro­gressieve en kritische stem in Vlaan­deren. Bij deze hoop ik de lezers van Aktief dan ook niet teleur te stel­len. Mijn hart klopt links, en daar lig­gen mijn interesses ook. Dankzij mijn afkomst ben ik een bevoorrechte getuige van de imploderende sociaal­democratie: ook in West-Europa lijkt men het voorbeeld van Hellas na te volgen. Op mijn Griekse, chauvinisti­sche trek na, is dit vooral een tragische trend voor wie een socialere en betere wereld wil.
Als econoom-in-spé ben ik ook erg geïnteresseerd in economische ont­wikkelingen. John Maynard Keynes en Karl Marx hebben een belangrijke invloed op mijn denken gehad. Hoe­wel de financiële crisis al meer dan tien jaar achter ons ligt, lijkt er economisch nog weinig veranderd. De term “ver­loren decennium” lijkt dan ook niet overdreven. De stemmen van Marx en Keynes zijn economisch dus relevanter dan ooit.
Tenslotte ben ik ook hobbypianist: Chopin, Franse chansons en jazz zijn mijn belangrijkste inspiraties. Al dan niet als medicijn tegen een overdosis politiek.

Jonas Vanderschueren


Bouwjaar 1993. Ik ben schrijver, dra­maturg en onderzoeker die momenteel werkt en woont in Warschau. Ik schrijf regelmatig over Poolse cultuur, thea­ter en politiek, en publiceerde eerder in tijdschriften als Etcetera, SamPol, MO*, Knack en Apache. Tussen 2016 en 2018 was ik hoofdredacteur van het literair tijdschrift Kluger Hans. Ook liep ik stage bij Troubleyn/Jan Fabre en het Warschause Nowy Teatr. In 2018 was ik verbonden als wetenschappelijk medewerker aan de vakgroep Talen en Culturen – Departement Slavistiek, waar ik meewerkte als coördinator aan de uitbouw van het nieuwe mastervak “Russia Between East and West”, een Massive Open Online Course (MOOC) die binnenkort gelanceerd wordt.
Naast interesse voor theater, film en literatuur, interesseer ik mij in de his­torische ontwikkelingen van de soci­aaldemocratie en het marxisme, met als doel om onze huidige situatie te historiceren en die kennis in te zet­ten in de politieke en ideologische strijd met centristische en rechtste krachten. Daarnaast interesseer ik mij in de ideologische vernieuwing van links, vertrekkende vanuit de tradi­tie van socialisten als Tony Benn, die de toekomst van links zagen in de ver­dere democratisering van de econo­mie en het publieke leven, en daarbij ook de vereniging voorstonden van de arbeidersbeweging met andere sociale bewegingen, zoals de feministische en LGBTQ+-beweging.

Bjorn Gens


Geboren in Oudenaarde. En dit in het glorieuze jaar 1994. Voor wie in Vlaan­deren de linkerzijde wil versterken, is een blik op Europa en de wereld onont­beerlijk. Om mee die rol te vervullen, heb ik het me als germanist tot taak gesteld om een vinger aan de pols te houden in de Duitstalige wereld. Ber­lijn vormt niet alleen historisch en cul­tureel de poort tussen Oost en West, maar deelt ook politiek de lakens uit binnen de instituties van de Europese Unie. Voor een links politiek project dat nationaal wil slagen, is het daarom van fundamenteel belang om zich ook een idee te vormen over de werking van de macht op Europees niveau. Als auteur die reeds voor Knack en Samenleving & Politiek schreef, wil ik daar graag via het Masereelfonds verder een bijdrage aan leveren. Ik had al het geluk om die indrukken vanuit Berlijn en Moskou te mogen delen en breng die nieuwsgie­righeid nu ook met plezier mee naar de redactie van Aktief. Ik sta tevens ten dienste van het algemeen belang in de lokale gemeentepolitiek (sp.a).
Het middenveld zal de komende jaren een grote rol spelen in de organisatie van de socialistische beweging. Ik ben ervan overtuigd dat Aktief daarvoor een ontmoetingsplaats kan zijn, waar ruimte is voor ideeën en waar de kie­men gezaaid kunnen worden voor een sterke culturele en politieke samen­werking op links. Daarvoor stel ik mijn passie voor literatuur, filosofie en internationale betrekkingen graag ten dienste. Laten we de krachten van enkelen bundelen tot de macht van velen.

Jelle Versieren


Hier is de nieuwe redacteur van Aktief met als opdracht om Aktief een door­start te laten maken. Een frisse der­tiger met reeds enkele kilometers op de teller voor het Masereelfonds. In 2007 vroeg Bernard Desmet mij om het Masereelfonds te vervoegen. Ik ben reeds een tijd lid van Aktief en de Raad van Bestuur. Af en toe vond je mijn bij­dragen reeds terug in ons blad.
Ik ben beroepshalve onderzoeker ver­bonden aan de Universiteit Antwer­pen, departement geschiedenis, Cen­trum voor Stadsgeschiedenis. Mijn expertisevelden zijn vroegmoderne en moderne economische geschiede­nis, geschiedenis van het economisch denken, de historiek van het Europees socialisme en de geschiedenis van de kritische filosofie. Ik schrijf regelmatig bijdragen voor Apache, De Morgen, De Standaard, Vlaams Marxistisch Tijd­schrift, Knack, Sampol, De Reactor en binnenkort ook Lava. Ik ben gas­tredacteur voor het academisch blad History of Intellectual Culture (Calgary University, Canada). Ik geef vrijwil­lige vormingen voor het ABVV of poli­tieke organisaties te vinden aan de lin­kerzijde. Ik ben ook geregeld te vinden als publiek spreker over het socialisme, economische evoluties of continentale filosofie. Ik recenseer geregeld bijdra­gen van academische collega’s voor de tijdschriften Capital & Class en Review of Radical Political Economics.
In mijn vrije tijd doorkruis ik het leven als een metroseksuele bohémien met een esthetische smaak voor het betere leven. Evengoed spendeer ik mijn tijd in een lokaal sossenhol café. Georges Bataille en Pier Paolo Pasolini zijn mijn geestelijke metgezellen. Ik ben zot op alles wat te maken heeft met moder­nistische kunst en cultuur.
Ik hoop dat het Masereelfonds een huis blijft met vele linkse kamers. Aktief moet fungeren als een toegan­kelijke discussieruimte ter linkerzijde.