Resolutie over het belang van de autonome rol van sociaal-culturele organisaties en amateurkunstenkoepels

Op de Algemene Vergadering van De Federatie op 26 april 2024 keurden de lidorganisaties unaniem een resolutie goed die aan de nieuwe Vlaamse regering vraagt om onverkort in te zetten op vrije en autonome organisaties in het sociaal-cultureel werk en de amateurkunsten.

De doelstelling van deze resolutie is het erkennen, beschermen en waarborgen van de autonome rol van sociaal-culturele organisaties en amateurkunstenkoepels in Vlaanderen en Brussel. Zoals het ook omschreven is in de decreten van beide sectoren. Het streven is om, ook in de toekomst, de principiële waardering voor het civiel perspectief en inhoudelijke autonomie te verankeren in het beleid en de praktijk van de Vlaamse overheid. Op die manier garandeert en stimuleert de Vlaamse overheid veerkrachtige en dynamische sectoren die een cruciale bijdrage leveren aan de sociale cohesie, culturele diversiteit en maatschappelijke participatie en ontwikkeling in Vlaanderen.