Corona & cultuur: Wat zijn de huidige maatregelen?

Update vrijdag 28 januari 2022

In dit artikel vertellen we meer over de actueel geldende coronamaatregelen.
Vrijdag 21 januari kwam het Overlegcomité opnieuw samen, o.a. om de coronabarometer goed te keuren. Tevens werd beslist dat we ons momenteel in code rood bevinden. Op 27 januari werd het nieuwe KB gepubliceerd en ondertussen werd ook het basisprotocol Cultuur aangepast. Deze zijn van toepassing vanaf 28 januari 2022.
De maatregelen gelden tot 27 april 2022 maar het Overlegcomité komt half februari opnieuw samen om de maatregelen te evalueren. (Wellicht komen er dan nog wijzigingen). In deze screencast (dd 28 januari 2022) gidst Kristien (De federatie) u door alle actueel geldende coronamaatregelen voor sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties.

Coronabarometer

Door te werken met een barometer hoopt men de situatie iets meer voorspelbaar te maken.Er werd een coronabarometer goedgekeurd met 3 fasen (geel, oranje en rood). Afhankelijk van de fase in de pandemie/endemie waarin we ons bevinden of waar we naartoe evolueren wordt er geschakeld tussen de andere fasen. Aan de hand van een aantal parameters (aantal ziekenhuisopnames/dag, aantal ingenomen bedden op intensieve zorg, enz.) worden de fases afgebakend. De barometer houdt geen automatisme in. Elke schakeling tussen fasen moet voorafgegaan worden door een politieke beslissing (dus door een overlegcomité).De barometer gaat uit van drie fasen in de pandemie: in de gele fase is de viruscirculatie en het ziekenhuissysteem beheersbaar, in de oranje fase is er meer druk op het zorgsysteem en dringen beperkende maatregelen zich op. De rode fase betekent een (hoog risico op) overbelasting van het gezondheidszorgsysteem.De barometer vertrekt van het principe dat er in elke fase van de pandemie activiteit mogelijk blijft (behalve als de samenleving in lockdown zou gaan).Er zijn barometers opgemaakt voor 3 soorten activiteiten:

 • vrijetijdsactiviteiten in groep (of ‘georganiseerde activiteiten’)
 • publieksevenementen
 • horeca

Per barometer wordt de opdeling binnen en buiten gemaakt en daarbinnen dynamisch en niet-dynamisch (zittend).Een ‘vrijetijdsactiviteit in groep (het KB heeft het over ‘georganiseerde activiteiten’) is bijv. een bestuursvergadering, workshop, repetitie, sportactiviteit, ledenactiviteit, enz. Ze worden eerder georganiseerd voor een gesloten groep van deelnemers.‘Publieksactiviteiten’ zijn bijv. een theater-, film- of boekvoorstelling, lezing, studiedag, verenigingsevent, enz. Men spreekt er vooral van toeschouwers.In het KB van 27/01 worden ook regels voor ‘private evenementen’ vastgelegd. Maar dit gaat enkel over activiteiten in de privésfeer. Private evenementen zijn niet te verwarren met georganiseerde activiteiten van groepen in vrije tijd. Private evenementen zijn niet opgenomen in een barometer.

Coronamaatregelen in code rood

BINNEN

Vrijetijdsactiviteiten in groepPublieksevenementen
Kunnen dynamisch en niet-dynamisch. Aanbeveling: zoveel mogelijk buitenCST kan vanaf 50 pers. Max. 80 pers. (begeleiding uitgezonderd). Goede ventilatie – aanbeveling CO2-meter + actieplan ventileren/verluchten. Horeca: volgens horecaprotocol. Overnachting: zelftest aanbevolen. Mondmasker: verplicht tenzij aard van de activiteit het niet toelaat of indien zittend met veilige afstand (FFP2 voor medisch kwetsbare mensen). Afstand; contact vermijden (tenzij aard activiteit het niet toelaat)Kunnen enkel niet-dynamisch (zittend)Verplicht crowdmanagementCST verplicht vanaf 50 pers.Basis = max. 200 pers. / OF max. 70 % van de zaalcapaciteit (als de limietwaarde van 1200 ppm of 25 m³ gemiddeld OK is) / OF 100 % zaalcapaciteit (als streefwaarde van 900 ppm of 40 m³ gemiddeld OK is)CO2meter + bij overschrijding: volgende keer minderEten & drinken: Horeca-protocol (sluitingsuur 0:00u/ max. 6 prs./tafel, geen groepsmaaltijden, geen rechtstaand consumeren)Mondmasker verplicht (FFP2 voor medisch kwetsbare mensen)

BUITEN

Vrijetijdsactiviteiten in groepPublieksevenementen
Kan Dynamisch en niet-dynamischCST kan vanaf 50 pers.max. 200 pers. (begeleiding uitgezonderd) (uitz. sport)Eten & drinken: volgens horecaprotocolMondmasker: regels die gelden in de samenleving (tenzij de aard activiteit het niet toelaat of zittend op veilige afstand)Afstand: Intensief contact vermijden (tenzij aard activiteit het niet toelaat)Kan Dynamisch en niet-dynamischVerplicht crowdmanagementCST verplicht vanaf 100 pers.Basis = 200 pers. + 70 % + compartimentering mogelijkGesloten tenten of overdekte terrassen verboden bij dynamisch + bij niet-dynamisch: binnenlucht-kwaliteitsnormenHoreca-protocol (+ sluitingsuur)Mondmasker verplicht (FFP2 voor medisch kwetsbare mensen)

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen niet-dynamische en dynamische activiteiten:

 • Niet-dynamisch = zittend publiek (dat passief (in stilte) toekijkt of iets actiever is (roepen, juichen, meezingen,…)
 • Dynamisch = het publiek staat recht, loopt rond, interageert sterk met elkaar.

In code rood kunnen er geen dynamische publieksevenementen binnen plaatsvinden, wel buiten. Georganiseerde activiteiten kunnen zowel dynamisch als niet-dynamisch, binnen of buiten. Wat de niet-dynamische publieksevenementen betreft, gaat men ervan uit dat er overal 200 mensen in het publiek kunnen, maar zalen die een grotere capaciteit hebben kunnen deze tot 70% vullen, en zelfs tot 100 % als ze een zeer goede luchtkwaliteit kunnen garanderen (900 ppm CO2 of 40 m³ ventilatie). We gaan er dus van uit dat, wat de binnenactiviteiten betreft, deze meestal in ruimtes doorgaan die hiervoor bestemd zijn, en zich er intussen ook op hebben georganiseerd (of zich erop kunnen organiseren). Het is dus vooral aan zaaleigenaars om de toepassing van o.a. de regels qua luchtkwaliteit op te volgen. Een Covid Safe ticket is verplicht vanaf 50 personen binnen en vanaf 100 personen buiten. Ook op de site van het departement Cultuur, Jeugd en Media vindt je nuttige informatie over de barometer en de geldende maatregelenen.

Eten en drinken

Indien er professionele horeca wordt aangeboden moet gekeken worden naar de barometer voor de horeca.​Ook indien je een vrijetijdsactiviteit of publieksevenement met eigen horecafunctie (verzorgd door eigen leden) hebt, volg je best zoveel mogelijk de horecaregels (bijv. aanbieden van een broodje of hapje, een spaghetti-avond of kaas-en wijn avond…). Weet dat dit enkel kan voor een zittend publiek. Horeca-activiteiten kunnen tot middernacht.minimale regels bij professionele horeca-activiteiten:​

 • klanten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar informeren over de geldende maatregelen​
 • middelen voor handhygiëne ter beschikking stellen van personeel en klanten​
 • hygiënemaatregelen nemen: inrichting en gebruikt materiaal regelmatig desinfecteren​
 • professionele horeca-activiteiten verboden tussen 00.00u en 5.00u (ook geen afhaal/geleverde maaltijden/dranken)​

Binnen:

 • zorgen voor goede verluchting​
 • max. 6 pers./tafel (kinderen tot en met 12j. niet meegeteld). Een huishouden mag wel een tafel delen.​
 • enkel zitplaatsen aan tafel of aan de toog zijn toegestaan (verboden om rechtstaand te consumeren)​
 • elke persoon moet aan eigen tafel of aan de toog blijven zitten (behalve voor uitoefenen cafésporten en om zich naar bar of buffet te verplaatsen)​
 • afstand van 1,5 m tussen de tafels voorzien (indien de limietwaarde voor de luchtkwaliteit niet kan voorzien worden)​

Buiten:

 • openbare ruimten (ook terrassen), organiseren volgens de voorschriften van de lokale overheid​

CO2-meter?

 • Het gebruik van een CO2-meter is verplicht in besloten ruimten waar een evenement met een publiek vanaf 50 personen doorgaat.
 • De regelgeving wijst duidelijk naar de infrastructuur (niet naar activiteiten). Wanneer een vergadering, vorming of repetitie doorgaat in een infrastructuur die behoort tot de evenementensector, dan kan dit best voorzien worden.
 • Een CO2-meter is verplicht in de horeca, in alle kleedkamers van sportclubs in Vlaanderen en in de evenementensector (in besloten ruimten).​
 • Een CO2-meter geeft aan of de lucht in je lokaal nog OK is en kan dus een nuttig instrument zijn.​

De gebruikte grenswaarden zijn: ​– tot 900/ppm(lucht is ok)– tussen 900/ppm en 1200/ppm(dringend lucht verversen, aantal dlns.verminderen– boven 1200/ppm ​

 • Het belangrijkste is dus de luchtventilatie! Regelmatig verluchten is noodzakelijk (of minder deelnemers in een kleine ruimte)!​
 • Als je een CO2-meter koopt is het belangrijk is dat je een degelijk toestel kiest (er is veel rommel op de markt). Scwitch heeft dit onderzocht en biedt je de kans om via een samenkoop een degelijk en goedkoper toestel te koepen. De samenaankoop CO2 meters van Scwitch loopt nog. ​

Telewerk

Telethuiswerk blijft verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personen bij hen werkzaam, tenzij dat onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Contacten op de werkvloer moeten zoveel mogelijk vermeden worden. In dat kader worden ook activiteiten zoals teambuildings (met fysieke aanwezigheid, zowel binnen als buiten) of niet-publiek toegankelijke bedrijfsevenementen voortaan verboden.Indien telethuiswerk niet kan, moet je de nodige maatregelen nemen om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen (afstand van 1,5 meter tussen elke persoon) en het verplicht dragen van het masker. Aan personeelsleden die niet kunnen telethuiswerken moet je een attest (of elk ander bewijsstuk) bezorgen dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.
Terugkeermomenten voor werknemers kunnen:

 • 1 dag/week per persoon – voor max. 20% van de werknemers
 • Indien er minder dan 10 personeelsleden zijn kunnen er max. 5 tegelijk op het werk zijn

Terugkeermomenten kunnen onder bepaalde voorwaarden. Het kan indien het doel is het psychosociaal welzijn en de teamgeest te bevorderen. Maar men kan werknemers niet verplichten om terug te komen, personeel moet vooraf geïnformeerd worden over de maatregelen en verplaatsing met openbaar vervoer tijdens piekuren of via carpooling moet vermeden worden. Werkgevers bezorgen de personen, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie, die niet kunnen telethuiswerken een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de arbeidsplaats bevestigt. Aangifte thuiswerk: Als werkgever moet je een maandelijks elektronisch telewerkregister bijhouden dat ter beschikking gesteld wordt via het portaal van de sociale zekerheid. Dit moet telkens ten laatste de 6de kalenderdag van de maand worden doorgestuurd.

Degene die de aangifte wil verrichten moet zich aanmelden met zijn e-ID, Itsme of de andere technische mogelijkheden die door het toegangssysteem CSAM worden aangeboden.De RSZ heeft de volgende gegevens nodig:

 • Het aantal personen dat aan de slag is bij de onderneming.
 • Het aantal personen dat bij de onderneming werkt in een functie die niet telewerkbaar is.

(Met niet-telewerkbare functie wordt bedoeld, elke functie die van nature ter plaatse moet uitgevoerd worden, bijvoorbeeld arbeiders, technische bedienden, onthaalpersoneel, keukenpersoneel, schoonmaakpersoneel, administratieve medewerkers die hun opdrachten niet van thuis kunnen verrichten, ambulante functies zoals inspecteurs, koeriers, thuiszorg…)

Als er geen veranderingen zijn voor de volgende maanden, hoeft u geen nieuwe aangifte in te dienen.
uitzondering: De verplichting om aangifte te doen op de site van de RSZ geldt niet waar minder dan 5 personen werkzaam zijn, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie.Over het gebruik van het CST bij medewerkers vindt je meer info op de site van de FOD WASO .

Andere relevante maatregelen

 • Activiteiten met kinderen en jongeren: Onze collega’s van De Ambrassade volgen deze regelgeving en het protocol jeugd van nabij op. Op hun website vind je steeds de meest correcte informatie, we verwijzen dus graag naar hen voor deze regelgeving.
 • Op de werkvloer wordt telewerk opnieuw verplicht (4 dagen/week). Indien telewerk niet kan moet je de werknemers goede informatie en instructies meegeven én de werkplaats op een coronaveilige manier inrichten. Gebruik hiervoor de Generieke gids om de verspreiding van Covid-19 op de werkvloer tegen te gaan.
 • Horeca: organisaties die een publieke/professionele horeca-activiteit hebben (bijv. een cafetaria) volgen de horecaregels.
20200429 Stoelen

Het basisprotocol cultuur

Voor de brede culturele sector is er het basisprotocol Cultuur, waarin de geldende maatregelen voor cultuur staan. Dit geeft voor onze sectoren steeds de correcte terugvalsbasis voor het organiseren van activiteiten en evenementen.Dit basisprotocol is niet het enige document dat de veilige heropstart in de cultuursector regelt. De beslissingen, genomen door het Overlegcomité, KB’s en de maatregelen die genomen zijn door de deelgewesten, provinciale en lokale overheden zijn hiërarchisch hoger in rang. Die bepalingen hebben dan ook voorrang op de bepalingen uit dit basisprotocol.

Maatregelen rond de werkmethode van organisaties

Om ervoor te zorgen dat jij als begeleider of deelnemer op een veilige manier je groepsactiviteiten kan hernemen, stelden Socius en De Federatie een coronagids op met algemene richtlijnen en veiligheidsprincipes voor organisaties en initiatiefnemers. Deze gids kwam tot stand in samenspraak met zowel sectororganisaties, -initiatiefnemers als virologen. Op de website www.coronagids.be kan je de coronagids downloaden. Daar vind je ook ander ondersteunend materiaal en andere relevante gidsen (toerisme, sport, welzijn, jeugd, professionele kunsten…). Zo zal je zelf concrete richtlijnen kunnen uitwerken voor je groepsactiviteiten om de verdere verspreiding van COVID-19 helpen tegengaan. Sommige amateurkunstenorganisaties stellen zelf een leidraad op voor de opstart van hun lokale groepen. Die leidraad zoomt specifiek in op de maatregelen voor hun discipline. Ook die leidraden kan je downloaden op de website www.coronagids.be.