Onderteken dit Europees Burgerinitiatief* mee met ons en zorg ervoor dat de Europese Commissie alles in het werk stelt om vaccins en behandelingen tegen het coronavirus een wereldwijd publiek goed te maken, vrij toegankelijk voor iedereen.
Iedereen verdient bescherming tegen Covid-19.

Onze eisen

1 — Gezondheid voor iedereen

We hebben allemaal recht op gezondheid. In een pandemie moeten onderzoek en nieuwe technologieën snel over de wereld worden verspreid. Een bedrijf zou niet de macht mogen hebben om te beslissen wie toegang heeft tot behandelingen of vaccins en tegen welke prijs. Patenten geven één enkel bedrijf het monopolie op essentiële farmaceutische producten. Dit beperkt hun beschikbaarheid en verhoogt de kosten voor zij die ze nodig hebben.

2 — Transparantie nu!

Gegevens over productiekosten, overheidsbijdragen en de kwaliteit en veiligheid van vaccins en geneesmiddelen moeten openbaar zijn. Overheden moeten de contracten met farmaceutische bedrijven openbaar maken.

3 — Publiek geld, publieke controle

Burgers betalen voor het onderzoek naar en de ontwikkeling van vaccins en behandelingen. Wat door de mensen is betaald, moet in de handen van de mensen blijven. We kunnen niet toestaan dat grote farmaceutische bedrijven noodzakelijke oplossingen die met publieke middelen zijn ontwikkeld, privatiseren.

4 — Geen winst op een pandemie

Farmaceutische bedrijven mogen niet van deze pandemie profiteren ten koste van de gezondheid van mensen. Een collectieve dreiging vraagt om solidariteit, niet om privaat winstbejag. Overheidsmiddelen moeten samengaan met garanties dat de producten beschikbaar en betaalbaar zijn. Big Pharma mag de sociale zekerheid niet plunderen.

Daarom hebben we 1 miljoen handtekeningen nodig.

Onderteken hier

Wat is een Europees Burgerinitiatief?

EU-burgers hebben het recht om zich rechtstreeks tot de Europese Commissie te wenden met een Europees burgerinitiatief om een concrete wetswijziging voor te stellen. Om een initiatief door de Commissie in overweging te laten nemen, moeten minstens 1 miljoen mensen uit de hele EU het ondertekenen.

De specifieke eisen die we aan de Europese Commissie hebben voorgelegd, zijn:

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name de artikelen 114, 118 en 168, verzoeken wij de Europese Commissie wetgeving voor te stellen met de volgende doelstellingen:

  • ervoor zorgen dat intellectuele-eigendomsrechten, met inbegrip van octrooien, geen belemmering vormen voor de toegankelijkheid of beschikbaarheid van een toekomstig vaccin of een toekomstige behandeling voor COVID-19;
  • ervoor zorgen dat de EU-wetgeving inzake data en marktexclusiviteit de onmiddellijke doeltreffendheid van door lidstaten afgegeven dwanglicenties niet beperkt;
  • invoeren van wettelijke verplichtingen voor begunstigden van EU-middelen om kennis, intellectuele eigendom en/of data in verband met gezondheidstechnologie inzake COVID-19 te delen in een technologie- of octrooigemeenschap;
  • invoeren van wettelijke verplichtingen voor begunstigden van EU-middelen om voor transparantie te zorgen inzake publieke bijdragen, productiekosten, alsmede toegankelijkheids- en betaalbaarheidsclausules in combinatie met niet-exclusieve licenties.

Alle info: https://noprofitonpandemic.eu/nl/