Door deel te nemen aan de Apartheidsvrije-Zone campagne spreek je je actief uit voor het eerbiedigen van de internationale rechten van de mens en tegen schendingen ervan zoals dat in een apartheidsregime gebeurt. Om dit engagement waar te maken engageer je je om alle samenwerkingen met bedrijven die rechtstreeks profiteren van de bezetting van Palestina stop te zetten, alsook geen financiële steun aan te nemen van officiële instanties die het Israëlische apartheidsregime vertegenwoordigen.

Israël maakt zich sinds 1948 schuldig aan schendingen van de mensenrechten en blijft, ondanks verscheidene resoluties[1] van de VN Veiligheidsraad die stellen dat gedragingen van Israël in Palestina illegaal en illegitiem zijn, hetzelfde beleid voeren. De Veiligheidsraad stelde onder meer dat het ontoelaatbaar is door middel van oorlog gebieden te verwerven. De Veiligheidsraad stelt bovendien dat het Israëlische beleid om nederzettingen op te richten in bezet Palestijns gebied als illegaal en een schending van de Geneefse Conventie Betreffende de Bescherming van Burgers tijdens Oorlogstijd wordt beschouwd. Ondanks deze resoluties blijft Israël ongestraft doorgaan met het vestigen van kolonies op bezet gebied, een schending van de vierde Conventie van Genève. Anno 2017 gaat Israël nog steeds, en meer dan tevoren, door met de bouw van zo’n nederzettingen. De discriminatie van Palestijnse burgers zit ingebouwd in de Israëlische wet, er gelden in Israël andere regels en wetten, andere rechten en kansen voor joden en niet-joden.

De deelnemers van de campagne verklaren dat ze alle samenwerkingen stopzetten waarin de andere partij rechtstreeks voordeel haalt uit een regime dat gebouwd is op apartheid, discriminatie en racisme.

De deelnemers van de campagne verklaren zich solidair met de Palestijnse bevolking, streven eerlijke handel na en moedigt het respecteren van de universele rechten van de mens en de Conventie van Genève aan.

De deelnemers van de campagne verklaren dat ze geen enkele vorm van economische goederen zullen verhandelen of verdelen die afkomstig zijn uit de kolonies. De handel in deze goederen draagt immers bij tot de instandhouding van het apartheidsregime.

De deelnemers zullen daarom concreet:
-geen goederen of diensten meer aankopen van firma’s die zelf, of door middel van dochterbedrijven, gevestigd zijn op gronden die sinds 1967 bezet worden door Israël.
-geen goederen of diensten meer aankopen van internationale firma’s die in de staat Israël betrokken zijn bij de schendingen van internationaal of humanitair recht.
-zich engageren om te informeren of het mogelijk is dat hun pensioenfondsen en andere fondsen niet geïnvesteerd worden in dergelijke firma’s.
-zich onthouden van enige samenwerking met Israëlische regeringsinstanties, en dit tot dat Israël de mensenrechten, de VN-resoluties en de Conventie van Genève respecteert.
-Het logo visueel zichtbaar plaatsen en communiceren naar leden en werknemers toe.

 

[1] Bijvoorbeeld: Al in 1967 stelde de VN veiligheidsraad dat het ontoelaatbaar is door middel van oorlog gebieden te verwerven. Hij vraagt daarom dat Israël zich terugtrekt uit de gebieden die het sinds de zesdaagse oorlog (1967) bezet en dat alle betrokken partijen de territoriale integriteit, politieke onafhankelijkheid en de soevereiniteit van elke staat in de regio respecteren (resolutie 242). De veiligheidsraad beschouwt bovendien het Israëlisch beleid om nederzettingen op te richten in bezet Palestijns gebied als illegaal en een schending van de Geneefse Conventie Betreffende de Bescherming van Burgers tijdens Oorlogstijd (resoluties 446 en 452).