15 May 2020 14:00 € 5 | € 5

Comperatieve filosofie. De rijkdom van de Oosterse en Westerse filosofie.

Een lezing door Els Janssen, docente School voor Comparatieve filosofie

In de wereldfilosofie kunnen we drie grote tradities onderscheiden: de Indische, de Chinese en de westerse. Alhoewel ze alle drie een rijke, maar totaal verschillende filosofie ontwikkeld hebben, beperkt onze kennis zich vaak tot de westerse. Toch zien we dat oosterse inzichten aangewend worden om westerse problemen aan te pakken. Mindfulness, meditatie en yoga zijn hier enkele praktijkvoorbeelden van. Moeten we niet, ook op filosofisch vlak, over de grenzen van ons eigen paradigma kijken? In deze lezing gaan we na door welke basisuitgangspunten deze verschillende manieren van denken bepaald worden. We baseren ons hiervoor op het Chinese taoïsme en confucianisme, het boeddhisme en de hoofdtendensen in de westerse filosofie. Hierdoor komen we in het spanningsveld tussen duaal en non-duaal denken, natuurlijke wording en maakbare wereld, individu en fundamentele eenheid, rationele kennis en innerlijke ervaring, theïstische en atheïstische spiritualiteit, woorden en stilte,… De rijkdom bestaat er echter in deze niet in een conflictmodel tegenover elkaar te plaatsen, maar ze samen te voegen tot een ruimere en diepere kijk op mens en wereld.

Hiervoor laten we ons inspireren door de comparatieve filosofie van wijlen prof. dr. Ulrich Libbrecht. Els Janssens publiceerde samen met hem Filosofie zonder grenzen (Garant, 2016) en doceert aan de School voor comparatieve filosofie Antwerpen en LUCA-school of Arts (Lemmensinstituut).